Професійно-комунікативна культура майбутніх фахівців дошкільної освіти як складник професіоналізму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Видавництво Іванченка І. С.
Анотація
У статті представлено результати експериментального дослідження моделі формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах вітагенного навчання, на основі акмеологічного, компетентнісного та особистісно-диференційованого підходів.
Опис
The article presents the results of an experimental study of the model of formation of professional and communicative culture of future educators of preschool education institutions on the basis of vitamin education, based on acmeological, competence-based and personal-differentiated approaches.
Ключові слова
комунікативна культура, модель, тьюторинг, коуч-супровід, вітагенне навчання, світоглядний, особистісний, технологічний компоненти, professional communication, professional-communicative culture, model, tutoring, coaching support, vitagen training, worldview, technological components
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Професійно-комунікативна культура майбутніх фахівців дошкільної освіти як складник професіоналізму / Л.В.Мороз-Рекотова // Професійна компетентність фахівців дошкільної освіти: сучасні вектори формування : монографія / за ред. І. Г. Улюкаєвої.. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2021. – С. 107–141.
Зібрання