Комунікативна компетентність як умова успішної професійної діяльності вчителя початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті здійснено аналіз сучасних вимог до вищої освіти та її орієнтацію на формування високої культури, творчої ініціативи, самостійності та мобільності майбутніх спеціалістів. Зроблено висновок, що це вимагає нового підходу до підготовки майбутніх фахівців. Розглянуто проблему комунікативної компетентності вчителя початкової школи та встановлено мету дослідження - визначення сутності та психологічної структури цієї компетентності як умови успішної професійної діяльності вчителя.Узято за основу положення про визначальну роль спілкування для поступального руху особистості, аналіз комунікативної функції психіки та діяльнісний підхід до процесу спілкування. Зазначено, що проблема особистості фахівця отримує віддзеркалення у працях українських і зарубіжних науковців. Окреслено поняття "комунікативна компетентність" та визначено її як здатність особистості орієнтуватися у ситуаціях спілкування та володіти засобами комунікації. Виділено фактори, які детермінують розвиток цієї компетентності, такі як життєвий досвід, загальна ерудиція, мистецтво та спеціальні наукові методи. Висвітлено, що комунікативна компетентність включає орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, знання правил та адаптаційні навички, а також спроможність взаємодіяти з оточенням. Здійснено аналіз її складових, таких як орієнтація, ефективна взаємодія, адекватна орієнтація, готовність будувати контакт та внутрішні ресурси для ефективної комунікації. Комунікативна компетентність розглядається як результат досвіду спілкування та структурний феномен, який включає різні складові, такі як цінності, мотиви, установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння та навички. Відзначено, що однією із складових комунікативної компетентності є уміння усвідомлювати та подолати комунікативні бар'єри, які виникають у молодого вчителя під час професійної діяльності, і можуть бути пов'язані з розходженнями між партнерами або індивідуальними особливостями учасників спілкування. Проаналізовано різні аспекти комунікативної компетентності, вказано на її вербальний і невербальний рівні. Виявлено, що вербальна комунікація використовує мовні системи, такі як фонетичні звуки, лексичні та синтаксичні принципи. Невербальна комунікація, натомість, базується на знакових системах, таких як оптико-кінетична та екстралінгвістична. Розглянуто інтерактивну сторону спілкування, яка визначається як характеристика компонентів спілкування, пов'язаних із взаємодією людей та організацією їхньої спільної діяльності. Зазначено, що це не лише обмін інформацією, але і організація спільної діяльності та побудова загальної стратегії взаємодії. Зроблено висновок, що комунікативна компетентність представляє інтегровану якість особистості, необхідну для адаптації та адекватного функціонування в суспільстві, зокрема у педагогічній діяльності. Вказано на її зв'язок з пізнавальними процесами та емоційною сферою особистості.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, вербальна комунікація, невербальна комунікація, інтерактивна сторона спілкування, перцептивна складова
Бібліографічний опис
Черезова І. Комунікативна компетентність як умова успішної професійної діяльності вчителя початкової школи / І. Черезова // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 14 вересня 2017 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 181–186.