Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю.Яновського та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як символ націотворення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Анотація
У статті розглядається специфіка трактування образу Дон Кіхота в «Байгород» Я. Яновського та «Повернення Дон Кіхота» Г.-К. Честертон як символ нації. Дослідницький інтерес викликаний тим, що в 1920 р. в обох країнах люди спостерігали гостра необхідність перегляду ставлення до класичної спадщини. Традиційний сюжетний матеріал роману Сервантеса під впливом особливої суспільно-політичної атмосфери післявоєнної та післяреволюційної доби, художніх пошуків і нових художніх ідей звільняється від стереотипів та рецептивних нашарувань минулих століть. Його семантичні особливості стають глибшими і ми можемо виявити структурну переорієнтацію відразу інтегральних характеристик. Стаття дуже допомагає визначити типологічну схожість та національні особливості трактування образу Сервантеса як символу нації.
Опис
The article deals with the specifics of interpretation of the image of Don Quixote in «Bayhorod» by J. Yanovsky and «The Return of Don Quixote» by G.-K. Chesterton as a symbol of the nation. Research interest is due to the fact that in 1920 in both countries people observe an urgent need to review the relationship to the classical heritage. Traditional plot material of the Cervantes’ novel, under the influence of a particular socio-political atmosphere of postwar and post-revolutionary era, artistic exploration and new artistic ideas, exempts from stereotypes and receptive layers of the past centuries. Its semantic features become deeper and we can find structural reorientation once integral characteristics. The article is of great help to identify typological similarities and national features of the interpretation of Cervantes’ image as a symbol of the nation. Don Quixote in the works of the writers of the two countries is an image, a symbol, an embodiment of the universal values of mankind in specific imaginative and stylistic forms, but they give it different features of their contemporaries.
Ключові слова
рецепція, проза, національна ідентичність, традиція, образ, reception, prose, national identity, way
Бібліографічний опис
Школа І. Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю. Яновського та "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона як символ націотворення / І. Школа // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Філологічні науки. – Полтава : ПНПУ, 2016. – Вип. 23. – С. 52–58.
Зібрання