Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» Середня освіта (фізика та астрономія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Предмет курсу: теоретико-практичні аспекти застосування сучасних інформаційних технологій в сфері фізики та астрономії Мета дисципліни: Формування у студентів сучасних інформаційних компетенцій, які дозволять їм ефективно інтегрувати новітні технології в професійну діяльність у сфері фізики та астрономії . Завдання дисципліни:  Теоретичне осмислення: Вивчити основні концепції, принципи та методи сучасних інформаційних технологій, їх призначення та можливості для сфери фізики та астрономії .  Практичний аспект: Освоєння практичних навичок роботи з сучасними інформаційними системами та програмами, які можуть бути застосовані в фізики та астрономії .  Етика та безпека: Ознайомлення з етичними та правовими аспектами використання інформаційних технологій в освітньому процесі.  Інтеграція та інновації: Розробка проектів та методів інтеграції новітніх інформаційних технологій у процес навчання.  Аналіз та вибір: Навчити студентів критично аналізувати різноманітні інформаційні ресурси та вибирати найефективніші для своєї професійної діяльності.  Проходячи курс "СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ", студенти отримають знання та навички, необхідні для ефективної інтеграції сучасних технологій у професійну практику в сфері фізики та астрономії . Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути таких компетентостей: Інтегральна компетентність (ІК) Здатність викладати фізику та астрономію у закладах освіти на рівні базової середньої освіти, розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності (ЗК) ЗК-4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси і технології в освітньому процесі. ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. ЗК-9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку Спеціальні (фахові, предметні) компетентності ФК-3. Здатність формувати і розвивати ключові та предметні компетентності учнів засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, критичне мислення, розвивати мовно-комунікативні уміння й навички. Та демонструвати такі результати навчання: СРН-4. Застосовує сучасні цифрові ресурси та інформаційно-комунікаційні технології в самоосвітній та професійній діяльності. СРН-5. Виявляє навички міжособистісної взаємодії та роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня державною та іноземною мовами
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис