Комунікативна компетентність майбутніх фахівців початкової освіти: виклики сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У тексті проаналізовано важливий аспект соціально-психологічної адаптації особистості - комунікативну компетентність. Виконано аналіз досліджень, які вказують на її ключову роль у формуванні інших гнучких навичок та успішній реалізації в ХХІ столітті. Підкреслено актуальність проблеми, наголошено на розвитку концепцій та теоретичних підґрунтів у галузі. Висвітлено наукові положення щодо ролі спілкування у формуванні особистості, визначає комунікативну функцію психіки та розглядає діяльнісний підхід до вивчення особистості. Подано концептуальне положення про особистість як діяльнісного суб’єкта, що керується своїми цілями та мотивами, зазначено етичний аспект спілкування. У розділі, присвяченому поняттю "комунікативна компетентність", зроблено аналіз робіт психолога Ю. Ємельянова. Підкреслено, що ця компетентність базується на знаннях та чуттєвому досвіді, здатності орієнтуватися в ситуаціях спілкування, а також на її соціально-психологічному навчанні. Зазначено, що комунікативна компетентність розвивається у соціальному контексті та залежить від різних факторів, таких як життєвий досвід, ерудиція, творча спрямованість та інші. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про важливість комунікативної компетентності для ефективної адаптації особистості у сучасному світі. Виконано аналіз різних поглядів на поняття комунікативної компетентності від науковців Ю. Жукова, Л. Петровської, П. Растянникова та інших. Підкреслено, що це поняття є синонімом "компетентності у спілкуванні". Визначено комунікативну компетентність як здатність встановлювати та підтримувати ефективні контакти з іншими людьми. Акцентовано увагу на складнощах визначення складових комунікативної компетентності, пропонуючи визначення як "система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії". Висвітлено погляди Є. Руденського, О. Мудрика, О. Корніяки та інших, які розглядають комунікативну компетентність як систему внутрішніх ресурсів, що включають когнітивні можливості, соціально-перцептивні здатності та інтерактивні навички. Зазначено, що характеристики комунікативної компетентності включають відповідність поведінки контексту стосунків, знання правил спілкування, гнучкість у втіленні цього знання, а також підкреслено її взаємозв'язок із стосунками, не ізолюючи її від індивідуальних аспектів. На основі проведеного аналізу різних поглядів в тексті зроблено висновок, що комунікативна компетентність є складною системою внутрішніх ресурсів, які включають різноманітні вміння та знання, необхідні для успішного взаємодії та спілкування з іншими людьми. Проаналізовано характеристики компетентностей, які мають низку особливостей. У тексті підкреслено, що проблема підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування набуває особливого значення в сучасній системі вищої освіти в Україні. Висвітлено необхідність модернізації освітнього процесу та удосконалення педагогічних технологій, спрямованих на поліпшення якості освіти. Акцентовано увагу на важливості формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців початкової школи, розглядаючи її як результат засвоєння соціально-психологічних еталонів, норм та здатність встановлювати контакти з іншими людьми. Зазначено структуру комунікативної компетентності педагога, включаючи загальні здібності, комунікативні знання, навички та особистісні змінні. Визначено два основні шляхи формування комунікативної компетентності педагогів.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, компетентність у спілкуванні, характеристика комунікативної компетентності, структура комунікативної компетентності, комунікативно-мовленнєва здатність, соціально-перцептивна здатність, інтерактивна здатність
Бібліографічний опис
Черезова І. Комунікативна компетентність майбутніх фахівців початкової освіти: виклики сьогодення / І. Черезова // Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіт : матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 р., Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). – Чернігів, 2021. – С. 42–45.