Цифрові технології в дистанційному навчанні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для здобувачів вищої освіти третього рівня (ОС доктор філософії) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета дисципліни полягає в сприянні розвитку цифрової компетентності студентів через удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого, критичного та відповідального використання та взаємодії з цифровими технологіями для освіти, роботи та участі у сучасному інформаційному суспільстві; побудові індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань: - формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках, критичного оцінювання достовірності та надійність джерел даних, інформації та цифрового контенту; - формування системи понять, що відображає сутність, завдання, основні характеристики, стан розвитку та напрями використання цифрових технологій в освіти, особливості використання в освітній галузі цифрових технологій колективної комунікації; - формування у студентів позитивного ставлення до використання цифрових технологій у професійній діяльності; - ознайомлення студентів із засобами створення та редагування цифрового контенту у різних форматах, самовираження цифровими засобами; створення спільного цифрового середовища; а також отримання навичок та уявлень, необхідних для використання цифрових технологій та колективної комунікації у мережі Інтернет; - ознайомлення студентів із засобами створення та використання систем електронного тестування та аналітики в освітньому процесі; - ознайомлення з основами педагогічного дизайну та можливостями доповненої та віртуальної реальностей, гейміфікації в освіті. Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню для здобувачів ступеня вищої освіти: доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) таких компетентностей: 1. загальні компетентності: ЗК 4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в освітній та дослідницько-інноваційній діяльності (інформаційна компетентність); 2. фахові компетентності: ФК 2. Здатність застосовувати сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення в освітній та науковій діяльності галузі професійної освіти за спеціалізаціями (технологічна компетентність).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис