Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Педагогіка та психологія
Анотація
У статті визначено сутність змісту навчання молодших школярів перцепції, охарактеризовано його компоненти: досвід пізнавальної діяльності (знання сенсорних еталонів – систематизованих нормативних зразків чуттєвих якостей об’єктів оточення); досвід здійснення відомих способів діяльності (сенсорні вміння і навички – завершені акти сприймання, спрямовані на досягнення усвідомленої мети); досвід творчої діяльності (з обстеження і відтворення зовнішніх властивостей предметів і явищ дійсності у різних видах пізнавальної і продуктивної діяльності); досвід емоційно-ціннісних ставлень (багатство й інтенсивність емоційних переживань, які визначають загальну спрямованість дитячої особистості, стають дієвим мотивом перцепції; єдність ціннісних ставлень до об’єктів оточуючого світу). There are essence of the teaching to primary school pupils’ perception content, describes its components: the experience of cognitive (knowledge of sensory standards – systematic samples regulatory environment sensory qualities of objects); experience of the known methods (sensory skills – complete acts of perception to achieve a conscious goal); experience of creative activities (inspection and reproduction of objects’ external properties and phenomena of reality in cognitive and productive activities’ different kinds); experience emotional attitudes of value (wealth and intensity of emotional experiences that determine the general direction of the child’s personality, becoming an effective motive perception, unity of values attitudes to the surrounding world of objects). The curriculum is structured perception primary school children in separate blocks – color and spatial visual, phonetic and musical auditory, physical, mechanical and tactile spatial perception. These sensory processes purposefully formed pupils in primary education link
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Конструювання змісту навчання молодших школярів перцепції / І. А. Барбашова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Смугаста типографія, 2016. – Вип. 52. С. 38–47. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.47903
Зібрання