Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Бакалавр хореографії, народно-сценічний танець, український народний танець, форми і методи викладання, Bachelor in Choreography, Folk-Stage Dance, Ukrainian Folk Dance, Forms and Methods of teaching У статті окреслено актуальні аспекти фахової підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія, які виникли з початком воєнних дій в Україні. Публікація актуалізує питання оновлення освітніх компонентів, які спрямовані на формування готовності майбутніх хореографів до викладання народно-сценічного танцю в освітніх установах різного типу. Авторами наголошено на важливості виокремлення української народної танцювальної культури зі змісту дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» та перегляді переліку хореографічних культур інших національностей в її змісті. Робота містить аналіз проблематики професійної освіти бакалаврів хореографії, розкритої науковцями в дисертаційних дослідженнях 2021 року, публікацій з теорії та методики викладання народно-сценічного танцю, змістової складової силабусів різних закладів вищої освіти з викладання українського та народно-сценічного танців як окремих освітніх компонент. У статті є посилання на авторів навчально-методичної літератури з української народної хореографії, відеолекції від провідних майстрів народного танцю різних країн. Авторами описано змістовну складову викладання українського народно-сценічного танцю з огляду на регіональну особливість та унікальність освітньо-професійної програми «Хореографія», обґрунтовано оновлення змістової складової навчання студентів народно-сценічному танцю з орієнтацією на вилучення танцювальних культур країн-агресорів та акцентом на регіональний компонент (ознайомлення з народними танцями країн-сусідів, національних меншин Бердянщини) й культурну євроінтеграцію України (окремі країни Євросоюзу). У статті названо форми і методи викладання народно-сценічної хореографії в онлайн-форматі, які були апробовані авторами статті під час освітнього процесу і показали результативність фахової підготовки бакалаврів хореографії відповідно до стандарту спеціальності 024 Хореографія. Важливим у статті є актуальність окресленої проблематики, розуміння та реагування її авторів на освітні зміни в умовах воєнного стану в Україні, практична значущість інформаційного матеріалу у фаховій підготовці бакалаврів хореографії.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мартиненко О. Оновлення змісту викладання народно-сценічного танцю в закладах вищої освіти України / Олена Мартиненко, Руслан Павленко, Дмитро Ільїн // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 252–262.
Зібрання