Використання назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах 016.01 – Логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Анотація
На основі аналізу освітньо-професійних програм спеціальності 016 Спеціальна освіта, за спеціалізацією 016.01 – логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти окремих закладів вищої освіти, у статті досліджена практика використання в них назв професійних кваліфікацій, що присвоюються здобувачам вищої освіти за результатами їх успішного виконання. Зазначено, що наявність в Стандарті вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта рекомендаційного переліку назв професійних кваліфікацій щодо визначених Міністерством освіти і науки України спеціалізацій є питанням більш ніш важливим, а тому потребує уваги науковців. З’ясовано, що в освітньо-професійних програмах спеціальності 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія) питання використання назв професійних кваліфікацій вирішуються по-різному. Переважно в таких програмах спостерігається спрямованість на присвоєння здобувачам, які успішно її виконали, професійної кваліфікації «логопед», в меншій мірі – «асистент вчителя-логопеда». Констатовано, що не один з діючих в Україні довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників не містить кваліфікаційної характеристики логопеда, не достатньо конкретизованими є вимоги щодо освітнього ступеня працівника, необхідного для зайняття посади логопеда. Відсутність кваліфікаційної характеристики логопеда, в певній мірі, створює проблеми й у визначенні переліку основних робіт, які притаманні цій посаді (професії). Зваживши на рівень складності проблем, які слід розв’язувати логопеду та асистенту вчителя-логопеда в професійній діяльності, висловлена думка про орієнтування освітньо-професійних програм спеціальності 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.01 – логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, на підготовку виключно логопедів з присудженням її випускникам професійної кваліфікації «логопед». В свою чергу підготовка асистентів вчителів-логопедів має здійснюватися за освітньо-професійними програмами початкового рівня (короткого циклу) вищої педагогічної освіти. З огляду на існуючий тісний зв’язок між вчителем-логопедом та логопедом запропоновано переглянути кваліфікаційні вимоги щодо первинної посади вчителя-логопеда, передбачивши можливість її зайняття особами зі ступенем бакалавра.
Опис
The practice of using professional qualifications names which are awarded to higher education applicants is examined in the article based on the analysis of educational and professional programs of specialty 016 Special education with specialization 016.01 – speech therapy of the first (bachelor’s) higher education level of some higher educational institutions. It is noted that the availability of recommended list of professional qualifications of the specializations which are established of the Ministry of Education and Science of Ukraine in the Standard of higher education of Ukraine of the first (bachelor’s) higher education level of specialty 016 Special education is a more important issue and therefore requires the attention of scientists. It is found out that questions of using professional qualifications names in educational and professional programs of specialty 016.01 Special education (Speech therapy) are solved differently. Mostly in such programs, direction to assigning to higher education applicants, who have successfully completed it, the professional qualification of «speech therapist», to a lesser extent – «teacher-speech therapist assistant» is observed. It is stated that not one of directories of the qualification characteristics workers’ professions operating in Ukraine does not contain the qualification characteristics of a speech therapist and the requirements for the educational degree of the employee required to hold the position of a speech therapist have not concretized enough. The absence of qualification characteristics of a speech therapist to a certain extent causes problems in determining the list of main jobs that are inherent to this position (profession). Taking into account the level of complexity of the problems which to be solved by a speech therapist and teacher-speech therapist assistants in professional activity, the idea was proposed of orienting educational and professional programs of specialty 016 Special education with specialization 016.01 – speech therapy of the first (bachelor’s) higher education level for preparation only speech therapists awarding its graduates the professional qualification of «speech therapist». In turn, the preparation of teacher-speech therapist assistants should be carried out according to the educational and professional programs of the initial level (short cycle) of higher pedagogical education. Of point of view the existing close connection between a teacher-speech therapist and a speech therapist, it is proposed to reconsider the qualification requirements for the primary position of teacher-speech therapist, providing the possibility of its occupation by persons with a bachelor’s degree.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Використання назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах 016.01 – Логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Г. М. Мицик, М. І. Пришляк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 36–38.