«Червоний Ренесанс» у сучасній українській прозі: художні моделі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом
Анотація
Українська література 1910–1930-х років (міжвоєнне двадцятиліття Розстріляне Відродження, Чер- воний Ренесанс) набуває все більшої актуальності в наш час. Покоління, яке було знищене тоталітарною системою в цю епоху, залишило художні твори, які звучать по-сучасному. Існує значний корпус літерату- рознавчих текстів, у яких аналізується доробок тогочасних майстрів слова. Видаються мемуари, епіс- толярій, архівні матеріали різного характеру письменників цього періоду, знімаються документальні та художні фільми як за творами авторів Розстріляного Відродження, так і про їхню мистецьку діяльність. Мета статті – проаналізувати тексти сучасних прозаїків про загальну атмосферу та літературну діяль- ність представників Червоного Ренесансу, виокремивши три моделі: історичну, психологічну, біографічну. Для реалізації мети необхідно вирішити завдання: зробити загальний огляд текстів особистого характеру (спогади, листування); систематизувати наявні зразки сучасної художньої прози, визначивши три моделі; проаналізувати прозові тексти і з’ясувати їх художню специфіку. Новизна полягає в тому, що художня проза («Марта» (2014) Лілії Черен, «Моя божевільна» (2016) Андрія та Світлани Клімових, «Свідок» (2007) Варвари Жукової, «Зеров. Поховальний промовець» (2020) Євгенії Кужавської) не досліджувалася в аспек- ті створення та аналізу узагальнювальної картини суспільно-літературного процесу періоду Червоного Ренесансу. Висновки. Сучасні українські прозаїки в художніх текстах пропонують три моделі зображен- ня літературного процесу: історичну, психологічну, біографічну. Осмислення тенденції доби міжвоєнного двадцятиліття відбувається через аналіз її особливостей та основних характеристик художньо-літера- турного процесу. Використовуючи справжні факти із біографій письменників, застосовуючи авторський вимисел, сучасні прозаїки передають важливі риси епохи та пропонують художні біографії письменників 1910–1930-х років.
Опис
The Ukrainian literature of the 1920s and 1930s (the interwar twentieth century, the Executed Renaissance, the Red Renaissance) is gaining in relevance today. The generation that was destroyed by the totalitarian system at that time left behind works of art that sound contemporary. There is a considerable corpus of literary texts analyzing the works of the masters of the word of that time. Memoirs, epistolaries, and archival materials of various kinds by writers of this period are published, and documentaries and feature films are made both on the works of the authors of the Executed Renaissance and their artistic activities. The purpose of the article is to analyze the texts of contemporary prose writers about the general atmosphere and literary activities of the representatives of the Red Renaissance, identifying three models: historical, psychological, and biographical. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to make a general overview of personal texts (memoirs, correspondence); to systematize the available examples of contemporary fiction, identifying three models; to analyze prose texts and find out their artistic specificity. The novelty lies in the fact that fiction (“Martha” (2014) by Lilia Cheren, “My Madwoman” (2016) by Andriy and Svitlana Klimov, “The Witness” (2007) by Varvara Zhukova, “Zerov. The Funeral Oratorio” (2020) by Yevheniia Kuzhavska) has not been studied in terms of creating and analyzing a generalized picture of the socio-literary process of the Red Renaissance. Conclusions. Contemporary Ukrainian prose writers offer three models of depicting the literary process in their fiction: historical, psychological, and biographical. The tendency of the interwar twentieth century is understood through the analysis of the peculiarities of the era and the main characteristics of the artistic and literary process. Using facts from the biographies of writers, and applying the author's fiction, contemporary prose writers convey important features of the era and offer artistic biographies of writers of the 1920s–1930s.
Ключові слова
Червоний Ренесанс, проза, історична, психологічна, біографічна моделі, сучасна проза, the Red Renaissance, prose, historical, psychological, biographical models, contemporary prose
Бібліографічний опис
Харлан О. Д. «Червоний Ренесанс» у сучасній українській прозі: художні моделі / О. Д. Харлан // Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Сер.: Філологія. – 2023. – Вип. 4 (9). – С. 50–55.
Зібрання