Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з методики навчання англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Навчальне видання містить загальні вимоги до підготовки, оформлення, подання і захисту курсових робіт відповідно до навчального плану підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності “014.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови) за спеціалізацією 014.021 Англійська мова і література”. Наведено методичні рекомендації про організацію виконання, зміст, структуру, порядок оформлення основної частини і додатків, правила цитування і посилання на використану літературу, процедуру захисту та критерії оцінювання курсових робіт. Для здобувачів освіти, що навчаються за спеціальністю “014.021 Англійська мова і література” та викладачів закладів вищої освіти.
Опис
The educational publication contains general requirements for the preparation, design, submission, and defense of coursework by the curriculum for the training of applicants of the first level of higher education in the specialty "014.02 Secondary education. Language and literature (with an indication of the language) by specialization 014.021 English language and literature". Methodological recommendations on the execution organization, content, structure, order of design of the main part and appendices, rules of citation and references to the used literature, defense procedure, and criteria for evaluating coursework are provided for students studying in the specialty "014.021 English language and literature" and teachers of higher education institutions.
Ключові слова
coursework, research, requirements, rules of registration, курсова робота, дослідження, вимоги, правила оформлення
Бібліографічний опис
Глазкова І. В. Методичні рекомендації до написання і захисту курсових робіт з методики навчання англійської мови : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Середня освіта (англійська мова та література)» спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови) за спеціалізацією 014.021 Англійська мова і література / І. В. Глазкова, І. Я. Школа. –Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 43 с.