Студентоцентрованість комп’ютерної підтримки навчання комплексного аналізу майбутніх учителів математики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті на прикладі комплексного аналізу розкриваються авторські погляди щодо напрямів і засобів реалізації принципів студентоцентризму в процесі фундаментальної математичної підготовки майбутніх учителів математики, з виділенням комп’ютерної підтримки навчання як одного з провідних чинників формування цифрової компетентності та забезпечення освітніх запитів і потреб здобувачів. Актуальність порушеної проблеми зумовлюється необхідністю визначення шляхів побудови методичних систем студентоцентрованого навчання здобувачів вищої педагогічної освіти в умовах діджиталізації освітнього простору та з урахуванням специфіки фаху й окремих навчальних дисциплін. Авторами дослідження зроблено спробу висвітлити теоретичні й організаційно-технологічні аспекти використання в процесі навчання комплексного аналізу формульного калькулятора комплексних чисел CaRevolJet і системи комп’ютерної математики Maple для розвитку цифрових і методичних компетентностей майбутніх учителів математики. Проведення дослідження передбачало застосування таких теоретичних та емпіричних методів, як системний аналіз науково-педагогічних джерел, європейських і вітчизняних рекомендаційних і нормативних документів щодо імплементації оновленої концепції студентоцентрованого навчання та формування цифрової компетентності вчителя/викладача; вивчення оприлюдненого педагогічного досвіду з проблеми дослідження; включене педагогічне спостереження на базі Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна), співбесіди та опитування здобувачів. У статті наведено деталізовані методичні рекомендації щодо застосування CaRevolJet і Maple при розв’язуванні різних типів практичних задач комплексного аналізу із визначенням місця цієї діяльності в загальній структурі освітнього процесу та встановленням зв’язків із майбутньою професією.Позитивні результати апробації розроблених матеріалів у базовому закладі вищої освіти дозволяють визначати перспективи подальших наукових розвідок за обраним напрямом на основі досягнутого.
Опис
Ключові слова
Студентоцентроване навчання, підготовка майбутнього вчителя математики, комп’ютерна підтримка комплексного аналізу, використання CaRevolJet і Maple, student-centered learning, future mathematics teacher training, computer support for complex analysis, CaRevolJet, Maple
Бібліографічний опис
Вагіна Н. Студентоцентрованість комп’ютерної підтримки навчання комплексного аналізу майбутніх учителів математики / Наталя Вагіна, Валерій Коваленко, Ольга Онуфрієнко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 187–202.
Зібрання