Фактори трансформації інституту ув’язнення у Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Анотація
Мета дослідження - визначити вплив таких соціальних процесів як ріст злочинності та волоцюжництва, жебрацтва на трансформацію карної по літики Російської імперії в першій половині ХІХ ст., зокрема їх вплив на трансфор мацію інституту ув’язнення. Методологія дослідження спирається на принципи конкретно-історичного підходу або історизму. В дослідженні використано кількісні методи, історико-порівняльний метод, загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Наукова новизна. В дослідженні зроблена спроба пов’язати специфіку трансформації регулювання ув’язнення в Російській імперії з впливом соціальних факторів. Більшість досліджень як ХІХ ст., так і сучасних, визначають в якості факторів трансформації політико-правову думку епохи Просвітництва та вплив англійських філантропів, бор ців за пенітенціарні реформи. В даній роботі акцентується увага на соціальних про цесах і на тому, як вони вплинули на хід тюремних перетворень. Висновки . В першій третині ХІХ ст. в Російській імперії, внаслідок війн, послаблення державного контро лю, підвищення податків відбувся ріст злочинності та збільшились прояви мобільнос ті населення у вигляді волоцюжництва та жебрацтва. Переповнення в’язниць та об тяження інфраструктури заслання внаслідок цих процесів сприяли тому, що влада стала приділяти більше уваги проблемам, пов’язаним з карною системою. Проблема тюрем слугувала тлом, на якому відбулась побудова нових місць ув’язнення та ство рення Товариства піклувального про тюрми. Збільшення витрат на заслання, яке від булось внаслідок спроби використати це покарання для боротьби з волоцюжництвом, призвело до утворення арештантських рот цивільного відомства. Влада поступово збільшувала значення цього виду покарання, що на довгі роки загальмувало реформу за- гальнокримінальних тюрем.
Опис
Ключові слова
в’язниця, арештантські роти, злочинність, волоцюжництво, жебрацтво
Бібліографічний опис
Короткий О. Фактори трансформації інституту ув’язнення у Російській імперії в першій половині ХІХ ст / О. Короткий // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сер. : Історичні науки. – 2023. - Том 39. – С. 144-159.
Зібрання