English for Students Majoring in History

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Навчальний посібник підготовлено для здобувачів вищої освіти спеціальностей 032 Історія та археологія та 014.03 Середня освіта (історія). Метою видання є формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на рівні володіння мовою В2, який є стандартом для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та забезпечення розвитку, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення на професійному та культурологічному рівнях, що становить зміст і специфіку навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах. Посібник підготовлено з урахуванням інноваційних технологій навчання іноземних мов, що сприяє розвитку пізнавальної та творчої активності студентів, містить цікавий виклад інформації, ефективну систему вправ, спрямованих на використання різноманітних способів інтеграції мовленнєвих умінь та мовних знань в рамках теорії та ситуативного контексту відповідно до академічної та професійної сфер студента.
Опис
The study guide is prepared for students in the higher education majors 032 History and Archaeology and 014.03 Secondary Education (History). The purpose of this publication is to develop the foreign language communicative competence of students at the B2 language proficiency level, which is the standard for the educational and qualification level 'bachelor.' It aims to ensure the development and improvement of both oral and written communication skills at the professional and cultural levels. This focus on communication skills constitutes the core and specificity of foreign language education in higher educational institutions. The manual was developed with consideration for innovative foreign language teaching technologies that enhance students' cognitive and creative abilities. It includes an engaging presentation of information and an effective system of exercises designed to facilitate the integration of speaking skills and language knowledge within the context of theory and situational contexts. This integration aligns with the academic and professional areas relevant to the students." 032 History and Archaeology, 014.03 Secondary Education (History), history of Ukraine, oral and written communication skills, professional and cultural levels, innovative teaching technology, historical terms 032 Історія та археологія, 014.03 Середня освіта (історія), історія України, усне та письмове спілкування, професійний та культурний рівні, інноваційні технології навчання, історичні терміни
Ключові слова
Бібліографічний опис
Прядко Ю. П. English for Students Majoring in History : навч. посіб. для студ. / Юлія Павлівна Прядко, Ірина Вікторівна Школа. – Бердянськ, 2019. – 264 с. + Електронний додаток на CD. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).