Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розглянуто реальний стан підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, висвітлено його актуальні проблеми у системі вищої педагогічної освіти. З’ясовано, що сучасні тенденції розвитку українського суспільства вимагають радикальних змін у підготовці нового покоління педагогічних кадрів, зокрема майбутніх учителів початкової школи, де визначна роль відводиться проблемі формування компетентних фахівців, які орієнтуються у сучасних реаліях і перспективах, підготовлені до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі. Головними завданнями реформування системи вищої педагогічної освіти України є усвідомлення майбутніми вчителями значущості суб’єкт-суб’єктних відносин у межах нової освітньої парадигми, побудованої на гуманістичних і демократичних засадах, ціннісною основою яких виступає інтерактивна навчальна взаємодія всіх учасників освітнього процесу. Також вони мають бути професійно зорієнтованими на перебудову та оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу в початковій школі відповідно до масштабності реформування цієї сфери. Зроблено детальний аналіз ресурсного забезпечення підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта». Висвітлено переваги та доцільність його використання у закладах вищої освіти України в умовах модернізації світового освітнього простору. Наголошено на важливості впровадження в практиці закладів вищої освіти основних положень про підготовку майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Загалом, вивчення стану підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів дало змогу констатувати необхідність оновлення цього процесу, що забезпечить формування відповідної готовності.
Опис
Ключові слова
вища педагогічна освіта, актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи, організація інтерактивної навчальної взаємодії учнів, учасники освітнього процесу, ресурсне забезпечення
Бібліографічний опис
Петрик К. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів / К. Петрик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. № 34, т. 4. – С. 259–265.
Зібрання