Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетичного середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юго-Восток
Анотація
Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У першому розділі викладені теоретичні основи етнокультурної компетентності, представлена її модель та технологія формування етнокультурної компетентності студентів у педагогічному університеті, запропонована авторська методика визначення рівня сформованості етнокультурної компетентності майбутніх педагогів. У другому розділі представлений спецкурс «Етнокультура національних меншин українського Північного Призов’я» та методичні рекомендації до нього, які включають розробки лекцій, семінарських та практичних занять до запропонованих тем, завдання для самостійної роботи студентів, тести для поточного контролю знань. Теоретичний та практичний матеріал, представлений у посібнику, стане у нагоді викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, учителям, вихователям дитячих садків.
Опис
The manual consists of two sections. In the first section, the theoretical foundations of ethnocultural competence are outlined, its model and technology for the formation of ethnocultural competence of students at the pedagogical university are presented, the author's methodology for determining the level of formation of ethnocultural competence of future teachers is proposed. The second section presents a special course "Ethnoculture of national minorities of the Ukrainian Northern Appeal" and methodological recommendations for it, which include the development of lectures, seminars and practical classes for the proposed topics, tasks for the independent work of students, tests for current knowledge control. Theoretical and practical material presented in the manual will be useful for teachers and students of higher pedagogical educational institutions of different accreditation levels, teachers, kindergarten teachers.
Ключові слова
етнокультурна компетентність, поліетичне середовище, ethnocultural competence, polyethic environment
Бібліографічний опис
Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів в умовах поліетнічного середовища : навчальний посібник / О. І. Гуренко. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 168 с.