Функціонально-комунікативні особливості приєднувальних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Робота присвячена аналізу засобів з'єднання окремих речень та надречень у більші текстові одиниці, а саме особливостям комунікативної організації частин приєднувальних конструкцій та складнопідрядних речень на матеріалі різножанрових текстів сучасної англійської мови. Зроблено висновок про схожість між механізмом взаємодії тема-рематичних компонентів на рівні речення та на рівні тексту.
Опис
The paper focuses on the analysis of means of combination of separate sentences and supersentences into larger text units, namely to the peculiarities of communicative organization of parts of adjoining constructions and complex sentences on the material of modern English texts belonging to different genres. The conclusion is drawn regarding the similarity between the mechanism of interaction of thematic and rhematic components both at the level of a sentence and a text.
Ключові слова
актуальне членування речення, приєднувальна конструкція, рема, тема, communicative division of a sentence, adjoining construction, rheme, theme
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Функціонально-комунікативні особливості приєднувальних конструкцій / В. В. Богдан // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 5, ч. 1. – С. 169–177.
Зібрання