Навчально-перцептивне завдання як форма організації сенсорного розвитку молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
Анотація
У статті розкрито сутність навчально-перцептивного завдання як мінімальної процесуальної одиниці реалізації змісту сенсорного розвитку молодших школярів. Охарактеризовано внутрішню структуру, типологію, етапи реалізації навчально-перцептивних завдань. Обґрунтовано висновок про те, що навчально-перцептивні завдання, впроваджені в площину різних уроків і позаурочних занять, дозволять розробити гнучкі стратегії, тактики й алгоритми вдосконалення чуттєвої сфери учнів, піднести ступінь їхньої активності та самостійності в пізнанні дійсності. The article reveals the essence of teaching and perceptual tasks as the minimum procedural implementation unit content of elementary school pupils’ sensory development. There were characterize the internal structure, typology, stages of the educational and perceptual tasks. The conclusion that the educational and perceptual tasks imposed on the plane different lessons and extracurricular activities, will allow to develop flexible strategies, tactics, algorithms improve the sensual sphere of pupils, increase their activity and independence in the knowledge of reality
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Навчально-перцептивне завдання як форма організації сенсорного розвитку молодших школярів / І. А. Барбашова // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2017. – V(54). – Is. 126. – Р. 10–13.
Зібрання