Історія мистецтв : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р. ОП «Середня освіта («музичне мистецтво та англійська мова»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та завдання курсу: Вивчення дисципліни «Історія мистецтв» має за мету вивчення світових досягнень у сфері образотворчого мистецтва та архітектури, розкрити сутність мистецтва як форми суспільної свідомості, як методу естетичного та морального виховання, як засіб образного пізнання навколишнього світу. Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є формування цілісного уявлення про історичний розвиток мистецтва; засвоєння основних мистецтвознавчих понять та відповідної термінології, розуміння зв’язків історії мистецтв з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини; засвоєння знань про особливості мистецтва різних епох і різних народів світу, про мистецьку спадщину, художників формування умінь використовувати отримані теоретичні знання у процесі самостійної творчої діяльності; об’єднання характеристики епохи з глибоким і конкретним аналізом кожного твору в його ідейно-художній єдності, в розгляді цього твору як вияву історичного процесу розвитку світового мистецтва в тісному зв’язку з минулим і майбутнім, в показі єдності конкретно-історичного й національного та всесвітньо історичного і загальнолюдського. Зміст дисципліни «Історія мистецтв» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері середньої освіти ), норм та традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми. Предметом «Історія мистецтв» є вивчення найбільш визначних пам’яток світового та вітчизняного мистецтва. Метою навчальної дисципліни «Історія мистецтв» є духовно практичне освоєння художньо-естетичних досягнень світового та вітчизняного мистецтва. Курс покликаний сприяти збагаченню духовного світу студента, вихованню вміння бачити й розуміти твори мистецтва, сприймати художню культуру як невід’ємну частину загального розвитку і становлення компетентності сучасного фахівця. При вивченні дисципліни «Історія мистецтв» студент повинен знати: загальні відомості про художньо-історичний процес; особливості мистецтва різних культурних епох, їхні художні цінності та пріоритети; особливості, характерні ознаки, здобутки українського мистецтва; досягнення та персоналії в різних галузях світового та національного мистецтва; напрямки, види і жанри мистецтва; основні наукові концепції розвитку мистецтва; основні соціальні функції мистецтва; розвиток мистецтва України в різні історичні періоди. Уміти: аналізувати процеси становлення та розвитку мистецтва; усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтв; орієнтуватися в багатому світі художніх явищ; давати порівняльну характеристику напрямкам, видам та жанрам мистецтва в вітчизняної й зарубіжної культури; збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти. Основними формами роботи в процесі вивчення курсу «Історія мистецтв» є: • виклад історико-теоретичного матеріалу викладачем з демонстрацією та аналізом прикладів художніх творів; • знання автобіографічних даних митців різних епох; • закономірності розвитку художніх стилів та жанрів; • аналіз художніх творів різних жанрів; • демонстрації та презентації;
Опис
Ключові слова
мистецтво, функції мистецтва, Історичні періоди, стильові особливості
Бібліографічний опис