Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля
Анотація
У статті проаналізовано сутність інтегративного підходу у системі вищої освіти, визначено по няття «інтеграція» та «інтегративний підхід», сутнісні ознаки інтегративного підходу, можливості за стосування інтегративного підходу в системі вищої освіти. Інтеграцію розглянуто як об’єднання і взаємопроникнення частин, зміцнення взаємозалежності та злагодженості елементів системи. Наведено характеристику дефініції «інтеграція в освіті» як педагогічної категорії, що забезпечує можливість створення взаємозв’язків між навчальними дисциплінами; розкриває роль і місце міжпредметних зв’язків у системі освіти; визначає ідею про необхідність інтеграції змісту навчальних дисциплін для отримання цілісних знань; характеризує методи викладу навчального матеріалу викладачем при інтегративному підході. Розкрито рівні реалізації інтегративного підходу в системі вищої освіти: зміс товий (актуалізаційний, гуманітарний, технологічний, когнітивний блоки) і технологічний (використання розумових операцій синтезу, узагальнення, порівняння, зіставлення, співвіднесення тощо в процесі розв’язання проблемних ситуацій; пошук точок дотику між різними, часом протилежними явищами). Зазначено, що реалізація інтегративного підходу в закладах вищої освіти утворює єдине освітнє середовище для формування загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців, яке відкриваює великі можливості для взаємопереходу, взаємодоповнення і взаємотрансформації. У результаті аналізу наукової літератури виділено і охарактеризовано елементи інтегративного підходу в системі вищої освіти: суб’єкти інтегративного навчання, зміст навчання, технологія інтеграції, інтегровані засоби навчання, інтеграційний зв’язок.
Опис
Ключові слова
інтегративний підхід, інтеграція, система вищої освіти, професійна підготовка
Бібліографічний опис
Лавніков О. А. Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості / О. А. Лавніков, А. С. Лесик // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Психологічні науки. – 2020. – № 1 (19). – С. 195–201.
Зібрання