«Подорож…» М. Йогансена та «Орландо» В. Вулф крізь призму карнавальної поетики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропонована стаття присвячена аналізу елементів карнавальної поетики в “Подорожі..” М. Йогансена та “Орландо” В. Вулф. Автором подається аналіз актуальності поставленої проблеми та на основі засадничих положень теорії карнавалізації М. Бахтіна простежуються особливості функціонування та трансформації у новому контексті карнавальних тем (смертівідродження, сходження в пекло, еротики тощо), мотивів (маріонетки, екскрементів, переодягання та містифікації), образів (блазня, пекла, смерті, гротескних образи тіла, їжі, подвійних контрастних образів та ін.) та інших специфічних елементів, характерних для народної карнавальної культури .
Опис
The article analyzes the elements of carnival poetics in “Travelling...” by M. Johansen and “Orlando” by V. Woolf. On the fundamental assumptions of the carnival theory by M. Bakhtin the author observes features of the functioning and transformation in the new context of carnival themes (death, rebirth, descent into hell, erotica, etc.), motives (puppets, excrement, dressing and hoaxes), images (clown, hell, death, grotesque body image, eating, double-contrast images, etc..) and other specific elements of folk carnival culture. с
Ключові слова
Карнавальна поетика, проза, мотив, сюжет, профанація, зниження, carnival poetics, prose, motif, theme, plot, image, reduction
Бібліографічний опис
Школа І. В. «Подорож…» М. Йогансена та «Орландо» В. Вулф крізь призму карнавальної поетики / І. В. Школа // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 33 . - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 364-367.
Зібрання