Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти

Анотація
До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», які виявляють та обґрунтовують тенденції підвищення ефективності підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти. Матеріали збірника будуть корисними для дослідників, науковців, аспірантів, пошукачів, викладачів, здобувачів.
Опис
The collection consists of materials of Ukrainian scientific-practical Internet-conference «Social-educational dominants of specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education» which defining and explaining trends of increasing of effective specialist’s professional preparation of social sphere and inclusive education. The materials of the collection will be useful for researchers, scientists, graduate students, prospectors, lecturers, students.
Ключові слова
інклюзивна освіта, професійна підготовка фахівців соціальної сфери, освіта впродовж життя, професійні компетентності, соціальний захист, спеціальна та корекційна педагогіка, inclusive education, professional training of specialists in the social sphere, lifelong learning, professional competencies, social protection, social protection, special and correctional pedagogy
Бібліографічний опис
Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23–24 жовтня 2019 року) : збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Петровська К. В. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 274 с.