Сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка
Анотація
У статті розглядаються та аналізуються сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю. Зокрема, розглядається проблема визначення компонентів структури готовності до професійної діяльності зазначених фахівців, визначаються труднощі, з якими стикаються майбутні інженери-педагоги економічного профілю. Наголошено на важливості рівня сформованості мотиваційного компонента структури готовності. Готовність до професійної діяльності тісно пов’язана з мотивацією, яка не тільки визначає актуальність такої діяльності, але і перспективу її розвитку в потрібному напрямку або перенесення на інші галузі. Проведено дослідження з метою оцінки рівня сформованості мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів кономічного профілю. Результати анкетування показали, що найбільша кількість студентів мають середній рівень мотивації, тому виникає необхідність у формуванні готовності до професійної діяльності в період навчання.
Опис
In the article there have been considered and analyzed the essence and structure of readiness to professional activity of future engineers-teachers of economic profi le. The analysis of psychological and pedagogical literature shows that despite of understanding the importance of readiness in practice of higher school this problem is insuffi ciently worked out. There have been considered the problem of defi ning the components of the structure of readiness to professional activity of specialist. Some diffi culties which appear at future engineers-teachers of economic profi le are defi ned in the article. The author emphasizes the importance the level of formed motivational component of the structure of readiness. There have been carried out the research with the aim of estimation of the level of forming of motivational component of the structure of readiness to professional activity of future engineers-teachers of economic profi le. The results of the survey have shown that the most students have middle level of motivation.
Ключові слова
вища освіта, інженер-педагог, готовність до професійної діяльності, компоненти готовності до професійної діяльності, сутність та структура, higher education, engender-teacher, the readiness to professional activity, components of readiness to professional, essence and structure
Бібліографічний опис
Дудукалова О. Сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю / О. С. Дудукалова // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. - 2016. - Вип. 22. - С. 138-140.
Зібрання