Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розкрито особливості впровадження сучасних підходів до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн на прикладі досвіду роботи викладачів Бердянського державного педагогічного університету. Висвітлено застосування методу проєктної діяльності на дисциплінах професійного циклу підготовки студентів, а також таких інтерактивних методів як сторітелінг та скрайбінг. Зазначається, що практично-орієнтований підхід як один з ключових видів проєктів характеризується спрямуванням на рішення соціальних завдань, що відображають інтереси кожного учасника або інших осіб. Дослідницький проєкт – це різновид самостійного наукового дослідження, що потребує чітко продуманої структури та добору ефективних методів роботи, визначеної мети, актуальності для всіх його учасників, а також соціальної значущості. Інформаційний проєкт спрямований на збір інформації про який-небудь об’єкт або з певної теми з метою аналізу, узагальнення й уявлення інформації для широкої аудиторії. Творчий проєкт припускає вільний, часом нетрадиційний підхід до його виконання та презентації результатів, зазвичай не має чітко продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проєкту. З’ясовано, що застосування закладом вищої освіти платформи Moodle сприяє активізації внутрішнього потенціалу кожного викладача, який шукає та впроваджує в свою освітню діяльність усе нові й нові інноваційні технології в основу яких покладено практико-орієнтоване навчання студентів та робиться акцент на створенні комфортного студентоцентрованого середовища. Також особливого значення надається мобільності здобувачів, вибору ними індивідуальної траєкторії навчання, формуванню ключової компетентності «вчитися впродовж життя» та умінню самостійно здійснювати особистісну й професійну рефлексію, прагненню до самовдосконалення.
Опис
Ключові слова
Практико-орієнтована підготовка майбутніх фахівців хореографії, самостійна робота в форматі онлайн, проєктна діяльність, сучасні підходи до організації самостійної роботи
Бібліографічний опис
Тараненко Ю. Сучасні підходи до організації самостійної роботи майбутніх фахівців хореографії у форматі онлайн / Юлія Тараненко, Тетяна Фурманова, Наталя Кривунь // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 432–439.
Зібрання