Пропозиціональні відношення в рамках приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Анотація
У тезах проаналізовано пропозиціональні відношення в рамках приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень. Зроблено висновок, що стрижневі для приєднувальної конструкції змістові домінанти аддитивності та оцінки конкретизуються в таких пропозиціональних значеннях: додаткової інформації й уточнення, гіпотези та висновку, причини та наслідку, протиставлення та перелічення.
Опис
The thesis analyses the propositional relations within the framework of adjoining constructions and complex sentences. It was concluded that the core semantic dominants of additivity and evaluation for the adjoining construction are specified in the following propositional meanings: additional information and clarification, hypothesis and conclusion, cause and consequence, contrast and enumeration.
Ключові слова
приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувана частина, складнопідрядне речення, пропозиціональне значення, adjoining construction, base utterance, adjoined part, complex sentence, propositional meaning
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Пропозиціональні відношення в рамках приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень / В. В. Богдан // Другі Каразинські читання: два століття Харківської лінгвістичної школи : матеріали Всеукраїнської наук. конференції (ХНУ, 5 лютого 2003). – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2003. – С. 23–24.