Часопросторовий вимір роману “Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена аналізу часопросторового виміру “Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона як одного з найважливіших складників поетики цього роману. Автором доведено, що час і простір художнього твору постають як взаємопов’язані моделі реалізації авторової візії буття людини у світі. Саме вони, позиціонуючи певні образи, розгортаються в певний код дешифрування людського досвіду в розрізі минулого, сучасного та майбутнього, стають одним з найголовніших характеротворчих засобів відтворення психологічного стану героїв.
Опис
This article analyzes the spatial and temporal dimensions of “The Return of Don Quixote” by G.-K. Chesterton as a component of the poetics of the novel. Author has shown that time and space of this text are interrelated models of the implementation of the author’s views of being human in the world. These models, positioning certain images,unfoldina code of deciphering of the human experiencein the context ofpast, present andfuture, and becomeone of thetools of displaying of the characters’ psychological status.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Школа І. Часопросторовий вимір роману “Повернення Дон Кіхота” Г.-К. Честертона / Ірина Школа // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 112–120.
Зібрання