Термодинаміка і статистична фізика : збірник тестових завдань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавець Ткачук О. В.
Анотація
Навчальний посібник розроблено відповідно до типової модульної програми нормативної дисципліни “Теоретична фізика” циклу професійної і практичної підготовки бакалаврів-фізиків педагогічних університетів. Представлені в посібнику питання та якісні завдання різної форми і рівня складності, що охоплюють основні положення та принципи термодинаміки і статистичної фізики, дозволяють провести комплексну перевірку складових предметної компетентності студентів з усіх змістових модулів курсу як під час аудиторних занять, так і в процесі самоконтролю й самооцінки. Для студентів фізичних спеціальностей університетів та інших вищих педагогічних навчальних закладів, де вивчається курс теоретичної фізики.
Опис
The study guide was developed in accordance with the typical modular program of the regulatory discipline "Theoretical Physics" of the cycle of professional and practical training of physics bachelors of pedagogical universities. The questions and qualitative tasks of various forms and levels of complexity presented in the manual, covering the basic provisions and principles of thermodynamics and statistical physics, allow for a comprehensive check of the components of the subject competence of students from all content modules of the course both during classroom classes and in the process of self-monitoring and self-evaluation . For students of physics majors of universities and other higher pedagogical educational institutions, where the course of theoretical physics is studied
Ключові слова
термодинаміка, статистична фізика, теоретична фізика, тестові завдання, фахова компетентність майбутніх учителів фізики, thermodynamics, statistical physics, theoretical physics, professional competence of future physics teachers, test tasks
Бібліографічний опис
Школа О. В. Термодинаміка і статистична фізика : збірник тестових завдань : навчальний посібник / О. В. Школа. - Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. - 61 с. - (ОЗНАЙОМЧИЙ ФРАГМЕНТ).