Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Journal of History Culture and Art Research
Анотація
The article is focused on the analysis of the aspects of intermediality in the novels “The Waves” and “To the Lighthouse” by Virginia Woolf within the context of the aesthetics of Impressionism. The interaction between two arts – literature and painting – is seen at micro- and macro levels of the texts that is the aim of the current scientific research. Macro-level expresses worldviews, paradigms, and philosophical approaches and concepts in the interpretation of the phenomena of the surrounding reality both of the characters and the author as the artists in narrow and wide meanings of this word. Micro-level is revealed by the using of painting techniques and pictorial markers while designing visual images, as well as the using of allusions of art movements. The author pays attention to the meaning of colors, light and shadow effects which create an additional semantic layer in the novel and have a symbolic meaning. Thus, the micro-semantics connections are realized in the creation of the literary texts in accordance to the semantic dominant of the impressionistic aesthetics (painting themes and forms expressed with words, moreover with poetical tools). At the same time the interaction can be seen at the level of genre (landscapes and portrait made in the style of impressionists in the novel “The Waves” or cubists in the novel “To the Lighthouse”). The writer uses a lot of pictorial markers (canvas, touches, brushstrokes, names of colors etc.) that helps the reader to recognize the world of another art and is the material for thoroughly studying of literature criticism.
Опис
Статтю присвячено аналізу аспектів інтермедіальності в романах Вірджинії Вулф «Хвилі» та «До маяка» в контексті естетики імпресіонізму. Взаємодія двох мистецтв – літератури та живопису – розглядається на мікро- та макрорівнях текстів, що є метою сучасного наукового дослідження. Макрорівень виражає світоглядні, парадигмальні та філософські підходи та концепції в тлумаченні явищ навколишньої дійсності як героїв, так і автора як митця у вузькому та широкому значеннях цього слова. Мікрорівень розкривається використанням технік живопису та живописних маркерів при проектуванні візуальних образів, а також використанням алюзій мистецьких рухів. Автор звертає увагу на значення кольорів, світлотіньових ефектів, які створюють додатковий смисловий пласт у романі та мають символічне значення. Таким чином, мікросемантичні зв’язки реалізуються у створенні художніх текстів відповідно до семантичної домінанти імпресіоністичної естетики (живописних тем і форм, виражених словом, до того ж поетичними засобами). Водночас взаємодія простежується на жанровому рівні (пейзажі та портрет, виконані в стилі імпресіоністів у романі «Хвилі» чи кубістів у романі «До маяка»). Письменник використовує багато образотворчих засобів (полотно, штрихи, мазки, назви кольорів тощо), які допомагають читачеві пізнати світ іншого мистецтва і є матеріалом для ґрунтовного вивчення літературознавства.
Ключові слова
Intermediality, Interaction between literature and painting, Impressionism, Painting techniques, Pictorial markers, Інтермедіальність, взаємодія літератури та живопису, імпресіонізм, техніка живопису, живописні маркери
Бібліографічний опис
Shkola, I., Saliuk, B., Priadko, J. & Panova, N. (2019). Literature and Visual Art Interaction in the Novels «The Waves» and «To the Lighthouse» by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research, Vol. 8, No. 2, 114-122.
Зібрання