Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Запорізького національного університету.
Анотація
У статті охарактеризовано концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, що складаються з трьох блоків (методологічного, операційно-змістового, контрольно-оцінного) і спрямовані на формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; визначено педагогічні умови. Методологічний блок розкриває наукові підходи (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний) та принципи (гуманізації, інтерактивності, індивідуалізації, комфортності, рефлексії) підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Операційно-змістовий блок нараховує три етапи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (адаптації, інтенсифікації, ідентифікації), які реалізуються завдяки оновленню змісту фахових дисциплін («Дидактика», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання»), виробничої (стажистської) практики та включення системи інтерактивно- фахових завдань практико орієнтованого характеру; використання ресурсу дисципліни вільного вибору студентів «Особливості організації інтерактивної навчальної взаємодії здобувачів початкової освіти» та забезпечують формування окремих компонентів готовності (ціннісно- мотиваційний, змістовно-процесуальний, особистісно-рефлексивний). Контрольно-оцінний блок відображає критерії (професійно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний), показники та рівні (високий, достатній, середній, низький) сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів. Результатом підготовки майбутніх учителів початкової школи є готовність до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, структурно-функціональна модель, моделювання, інтерактивна навчальна взаємодія, педагогіка партнерства, студентоцентроване середовище, рефлексивна діяльність
Бібліографічний опис
Петрик К. Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів / К. Петрик // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – № 2 (35). – С. 127–134.
Зібрання