Співвідношення лексико-граматичних форм підрядних приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень у сучасній англійській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету
Анотація
У статті розглянуто приєднувальні конструкції та складнопідрядні речення з погляду тотожності / опозиції їхніх лексико-граматичних форм. Зроблено висновок, що як збіг лексико-граматичних форм в частинах підрядних приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень, так і їхнє протиставлення сприяють не тільки формальній єдності даних білатеральних одиниць, але й їхньому функціонуванню як семантично згуртованих конструкцій, що збігається з висновками дослідників складносурядних речень і приєднувальних конструкцій з сурядним приєднувальним зв'язком.
Опис
The article examines adjoining constructions and complex sentences from the point of view of the identity/opposition of their lexico-grammatical forms. It was concluded that both the coincidence of lexico-grammatical forms in parts of adjoining constructions and complex sentences and their opposition contribute not only to the formal unity of these bilateral units, but also to their functioning as semantically cohesive constructions, which coincides with the conclusions of researchers of compound sentences and adjoining constructions with a coordinating adjoining connection.
Ключові слова
приєднувальна конструкція, базове висловлення, приєднувана частина, складнопідрядне речення, лексико-граматична форма, adjoining construction, base utterance, adjoined part, complex sentence, lexico-grammatical form
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Співвідношення лексико-граматичних форм підрядних приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень у сучасній англійській мові / В. В. Богдан // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Романо-германська філологія. – 2002. – № 567. – С. 101–108.
Зібрання