Психолого-педагогічні аспекти навчання теоретичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Редакційно-видавничий відділ Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка,
Анотація
Стаття присвячена теоретичному аналізу деяких психолого-педагогічних аспектів навчання теоретичної фізики в системі професійної підготовки майбутніх учителів фізики, що має визначальний характер та сприятиме підвищенню рівня їх мотивації і пізнавальної активності
Опис
This article is devoted to the theoretical analysis of certain psychological and pedagogical aspects of teaching theoretical physics in the system of training of future teachers of physics. It has a defining character, enrich their level of motivation and cognitive activity
Ключові слова
теоретична фізика, майбутній вчитель фізики, мотивація, пізнавальна активність, миислення, психологічні аспекти пізнавальної діяльності, theoretical physics, future physics teacher, motivation, cognitive activity, thinking, psychological aspects of cognitive activity
Бібліографічний опис
Школа О. В. Психолого-педагогічні аспекти навчання теоретичної фізики / О. В. Школа // Наукові записки КДПУ імені В.Винниченка. Серія : Проблеми методики фіз.-мат. і технологічної освіти. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 5. - Ч.2. - С.178-183.
Зібрання