Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Зосереджено увагу на необхідності оновлення змісту навчання учнів національних спільнот української мови як державної, що полягає в наповненні соціокультурного компоненту елементами міжкультурного підходу до навчання, посиленні уваги на належній репрезентації емоційно-оцінних й образно-експресивних засобів на уроках української мови в школах з поліетнічним контингентом учнів, які найточніше відображають національно-культурну специфіку. Порушується коло проблем, пов’язаних з окресленням змісту крос-культурного навчання з метою презентації, аналізу зазначеного матеріалу на уроках української мови.
Опис
In the article a great attention is paid to the necessity of renewing of the content of teaching of national societies’ pupils to Ukrainian language as a state language. It is defined in filling of sociocultural component with elements of intercultural approach to teaching, in representation of emotionally-evaluative and figuratively-expressive units which display the national specific. Problems of filling of the content of crosscultural teaching with the purpose of presentation of the analysis of didactic material at Ukrainian language lessons are raised in the article.
Ключові слова
Соціокультурний компонент навчання, інтеркультурність навчання, когнітивна лінгвістика, емоційно-оцінні й образно-експресивні засоби мови
Бібліографічний опис
Загороднова В. Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів / Вікторія Загороднова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 223–235.
Зібрання