Методи впливу на формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Ужгородського університету
Анотація
Актуальність дослідження полягає у необхідності оновлення змісту професійної (професійно-технічної) освіти та методик професійного розвитку педагогічних працівників, що потребує: урахування техніко-технологічних змін у галузях економіки; впровадження інноваційних технологій в освітній процес; створення гнучких траєкторій для опанування компетентностями, затребуваними роботодавцями; підготовку мотивованих фахівців нової генерації, зокрема інженерів-педагогів харчової галузі. Мета дослідження: висвітлення методів психолого-педагогічного впливу на формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності. Методи дослідження: узагальнення і систематизація науково-теоретичних положень – для уточнення сутності основних понять, істотних для висвітлення методів психолого-педагогічного впливу на формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності. Методика впливу на формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності є ефективною завдяки використанню задачного та творчого підходів. Задачний підхід до організації освітнього процесу майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі дозволяв змістити акцент з репродуктивної діяльності на накопичення досвіду розв’язування мисленнєвих задач, які потребують не просто запам’ятовування готового знання, а й пошуку способів її розв’язків і творчу діяльність. Творчий підхід стимулював майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до ормування творчої індивідуальності, творчого стилю діяльності, нестандартних рішень спеціалізованих задач і практичних проблем у певній сфері діяльності, здатності до інновацій.
Опис
The relevance of the study lies in the need to update the content of professional (vocational) education and methods of professional development of teachers, which requires: taking into account technical and technological changes in the sectors of the economy; introduction of innovative technologies in the educational proces; creation of fl exible trajectories for mastering the competencies demanded by employers; training of motivated specialists of a new generation, in particular, food industry engineers-teachers. The study purpose: to highlight the methods of psychological and pedagogical infl uence on the formation of the motivational and value component of future food industry engineers-teachers readiness for creative professional activity. Research methods: generalization and systematization of scientifi c and theoretical provisions ‒ to clarify the essence of the basic concepts essential for highlighting the methods of psychological and pedagogical infl uence on the formation of the motivational and value component of future food industry engineers-teachers readiness for creative professional activity. The methodology of infl uencing the formation of the motivational and value component of future food industry engineers-teachers readiness for creative professional activity is eff ective through the use of task-based and creative approaches. The task-based approach to the organization of the educational process of future food industry engineers-teachers allowed to shift the emphasis from reproductive activities to the accumulation of experience in solving mental problems that require not only memorization of ready-made knowledge, but also the search for ways to solve it and creative activity. The creative approach stimulated future food engineers to develop a creative personality, creative style of activity, non-standard solutions to specialized tasks and practical problems in a particular fi eld of activity, and the ability to innovate.
Ключові слова
мотиваційно-ціннісний компонент, готовність, інженер-педагог, харчова галузь, motivational and value component, readiness, engineer-teacher, food industry
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Методи впливу на формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». – 2023. – Вип. 1 (52). – С. 78–82.
Зібрання