Психологічна компетентність як умова ефективності професійної діяльності педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У тексті проаналізовано контекст докорінної освітньої реформи в Україні, акцентуючи увагу на важливості компетентнісного підходу та реалізації освітніх стандартів Нової української школи. Визначено, що психологічна компетентність вчителя стає ключовою у змінених умовах, де особливий акцент робиться на психологічних особливостях дитини. Виявлено необхідність психологічної компетентності в професійній підготовці майбутніх фахівців, особливо в контексті соціально та особистісно інтегрованого результату освіти. Зазначено, що психологічна компетентність виходить за рамки швидко застаріваючих вузькопрофесійних навичок і є актуальною завжди. Досліджено проблему психологічної компетентності у відділених працях, зазначивши її значущість для підвищення ефективності педагогічної діяльності та розвитку особистості педагога. Зазначено, що сучасна українська наука знаходиться у пошуку розуміння компетентностей як мети освіти, що підкреслює актуальність дослідження психологічної компетентності з точки зору компетентнісного підходу. Узагальнено поняття психологічної компетентності через призму різних підходів, вказано на його ключову роль у вирішенні завдань професійної діяльності педагога, спілкування та саморозвитку. Проаналізовано концепцію компетентнісного підходу в освіті та розглянуто трактування поняття "психологічна компетентність" різними авторами. Визначено основні компоненти психологічної компетентності, які розділені на три напрямки: психолого-педагогічна грамотність, психолого-педагогічні вміння та професійно важливі особистісні якості. Особливу увагу акцентовано на п'ять основних видів психологічної компетентності фахівця, визначених дослідниками О. Є. Клименко та І. Ю. Бєлова: соціально-перцептивна, соціально-психологічна, аутопсихологічна, комунікативна та психолого-педагогічна. Порівнюючи теоретичні дослідження та практику, виокремлено кілька ключових компонентів психологічної компетентності, таких як когнітивний, рефлексивно-перцептивний, афективний, вольовий, комунікативний, регулятивний та ціннісно-смисловий. Загальний висновок полягає в тому, що психологічна компетентність обумовлює успішну педагогічну діяльність та розвиток особистості. Визначено поняття психологічної компетентності та його роль у роботі вчителя. Визначено, що психологічна компетентність полягає в умінні вчителя використовувати психологічні знання для аналізу поведінки дитини, розуміння її стану та сприйняття психологічних ситуацій у взаєминах з оточуючими. Виділено, що психологічна компетентність є ключовою компетентністю вчителя, яка включає в себе систему умінь та навичок, важливих для ефективного педагогічного процесу. Зроблено висновок, що вивчення психологічних особливостей школярів та перехід на компетентнісно орієнтовану модель освіти визначають методичні підходи до навчання. Доведено доцільність виділення психологічної компетентності як самостійної ключової компетентності вчителя, а не складової інших. Зазначено, що це створить сприятливі умови для розробки методів формування даної компетентності та впровадження їх у педагогічну практику. Заключено, що психологічна компетентність представляє собою інтегровану характеристику рівня підготовленості педагога, що базується на психолого-педагогічних знаннях та особистісних якостях. У зв’язку з вимогами сучасності, акцентовано увагу на новій ролі вчителя як коуча та фасилітатора, сприяючи індивідуальному розвитку дитини. Зазначено, що гуманістичні засади сучасної освіти реалізуються через психологічну компетентність педагогічних працівників.
Опис
Ключові слова
психологічна компетентність, психолого-педагогічна грамотність, психолого-педагогічні вміння, соціально-перцептивна компетентність, соціально-психологічна компетентність, соціально-психологічна компетентність, аутопсихологічна компетентність, комунікативна компетентність, психолого-педагогічна компетентність, компоненти психологічної компетентності
Бібліографічний опис
Черезова І. Психологічна компетентність як умова ефективності професійної діяльності педагога / І. Черезова // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 26-27 листопада 2020 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 319–323.