Квест-технології в мистецькій освіті : силабус на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: формування інформаційної культури у здобувачів вищої освіти та формування готовності до застосування в освітньому процесі, безпосередньо на уроках музичного мистецтва в ЗЗСО квестів для активізації пізнавальної діяльності учнів.
Опис
Основна 1. Сокол І.М. Впровадження квест-технології в освітній процес: навчальний посібник . Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. 108 с. 2. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2004. – 207с.: іл.. Додаткова 3. Аверін М. А., Львов Є. С. Як навчити вчитися. К.: Товариство "Знання" УРСР, 1988. 48 с. (Сер. 7 "Педагогічна"; № 7). 4. Биховський Я.С. Освітні веб-квести. Конгрес конференцій. Сайт "Інформаційні технології в освіті". [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html 5. Гапеєва О.Л. WebQuest технологія у навчанні студентів за програмою підготовки офіцерів запасу . Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип.21.1. С. 335–340. 6. Гончарова Н.Ю. Нові інформаційні технології на заняттях з іноземної мови в немовному виші [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://smrgaki.ru/8/4/1_5/4.htm 7. Грабчак Д.В. Освітній веб-квест як нова Інтернет-технологія начання елективних курсів з фізики // Інформаційні технології навчання в освіті. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/299 8. Гриневич М.С. Медiаосвiтнi квести… Вища освіта України. 2009. № 3. Дод. 1. Тем. Вип. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. К.: Гнозис, 2009.С. 153 – 155. 9. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/ 10. Іванова Л.А., Песоцька П.С. Web-квест як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови // Міжнародний журнал експериментального навчання. - 2011. - № 10. - С.81 11. Квест. Вікіпедія – вільна Інтернет-енциклопедія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E2%E5%F1%F2 12. Кононец Н. Технологія веб-квест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів // Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип.10. С.138 13. Кузнєцова Т.О. Технологія веб-квест як інтерактивне освітнє середовище. Секція 2. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ito.edu.ru/2011/Ivanovo/II/II-0-12.html 14. Сокол І.М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівенського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). Рівне: РДГУ, 2013. 168с. 15. Статкевич А.Г., Фенчук О.О. Веб-квест як інноваційна проектна методика навчання іноземної мови. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nniif.org.ua/File/12sagvky.pdf 16. Шмідт В.В. Технологія веб-квеста при навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://winner.se-ua.net/page26/1/10/ 17. Bernie Dodge. Some Thoughts About WebQuests. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html 18. Pradeep R. Vanguri, Cynthia Szymanski Sunal, Elizabeth K. Wilson and Vivian H. Wright. WebQuests in Social Studies Education. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ncolr.org/jiol/issues/pdf/3.2.5.pd Інформаційні ресурси 19. Державний стандарт повної загальної середньої освіти http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/ 20. Державний стандарт початкової загальної освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 21. Закон України "Про авторське право і суміжні права" (http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_local/12/) 22. Закон України "Про доступ до публічної інформації" (http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_local/109/) 23. Закон України "Про охорону дитинства" Від 06.11.09 № 1/9 – 768 (https://docs.google.com/View?id=dgbjwc9d_80dj4cpccb), http://www.edu-law.org.ua/2009/09/zakon-ukrainy-pro-oxoronu-dytynstva.html) 24. Закон України „Про інформацію” (http://www.ucrf.gov.ua/uk/doc/laws/1149672211/) 25. Конвенція про права дитини (http://www.edu-law.org.ua/2009/09/konvencija-pro-prava-dytyny.html) 26. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_927) 27. Конвенція про кіберзлочинність (http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=994_575) 28. Наказ МОН "Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів" http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_b09) 29. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Н. М. Бібік. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. http://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно- телекомунікаційних системах» (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=373-2006-%d0%bf) 31. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (http://pozakony.org.ua/view_doc.php?id=374) 32. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09#Text
Ключові слова
Бібліографічний опис