Мотиваційно-ціннісні орієнтири формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : ТДАТУ
Анотація
Розглянуто мотиваційно-ціннісні орієнтири формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності, які пов’язуємо із підструктурою спрямованості особистості, яка об’єднує спрямованість, ставлення та моральні якості особистості.
Опис
Motivational and value orientations of formation of readiness of future engineers-teachers of food industry for creative professional activity are considered, which we connect with the substructure of personality orientation, which unites orientation, attitude and moral qualities of personality.
Ключові слова
інженер-педагог, engineer-teacher, харчова галузь, готовність, мотиваційно-ціннісний компонент, food industry, readiness, motivational and value component
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Мотиваційно-ціннісні орієнтири формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності / О. Ю. Курило // Розвиток сучасної науки та освіти : реалії, проблеми якості, інновації : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25–27 травня 2021 р., м. Мелітополь). – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 129–133.