Щодо структурних компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЕІДМУ «КПУ»
Анотація
Дослідження присвячене аналізу готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості. У роботі виділено і охарактеризовано компоненти такої готовності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний. Автори зазначають, що готовність вчителя-логопеда до роботи в сільській місцевості має враховувати сучасний стан спеціальної та інклюзивної освіти, вміння адаптуватися до змін, володіння технологіями комунікації та організації корекційно-розвиткової роботи з урахуванням особливостей дітей. Дослідження доповнює розуміння ролі вчителя-логопеда в сільській місцевості та вказує на необхідність адаптації до соціокультурного середовища та педагогічної взаємодії з різними суб’єктами навчального процесу.
Опис
The study is devoted to the analysis of the readiness of future speech therapist teachers for professional activities in rural areas. The work highlights and characterizes the components of such readiness: motivational, cognitive, activity and personal. The authors note that the readiness of a speech therapist to work in rural areas should take into account the current state of special and inclusive education, the ability to adapt to changes, mastery of communication technologies and the organization of corrective and developmental work taking into account the characteristics of children. The study adds to the understanding of the role of the speech therapist teacher in rural areas and indicates the need for adaptation to the socio-cultural environment and pedagogical interaction with various subjects of the educational process.
Ключові слова
вчитель-логопед, професійна діяльність, специфіка, сільська місцевість, професійна підготовка, готовність вчителя-логопеда, speech therapist teacher, professional activity,, specificity, rural area, professional training, readiness of a speech therapist teacher
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Щодо структурних компонентів готовності майбутніх вчителів-логопедів до професійної діяльності в сільській місцевості / Г. М. Мицик // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки: матеріали науково-практичної конференції / за ред. В.С. Ткаченко, М.І. Пришляк]. – Енергодар: ЕІДМУ «КПУ», 2021. – С. 34–39