Факультет фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Цифрові технології в дистанційному навчанні : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для здобувачів вищої освіти третього рівня (ОС доктор філософії) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
    (БДПУ, 2024) Алєксєєва, Ганна Миколаївна
    Мета дисципліни полягає в сприянні розвитку цифрової компетентності студентів через удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого, критичного та відповідального використання та взаємодії з цифровими технологіями для освіти, роботи та участі у сучасному інформаційному суспільстві; побудові індивідуальної траєкторії розвитку цифрової компетентності здобувачів освіти. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання наступних завдань: - формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках, критичного оцінювання достовірності та надійність джерел даних, інформації та цифрового контенту; - формування системи понять, що відображає сутність, завдання, основні характеристики, стан розвитку та напрями використання цифрових технологій в освіти, особливості використання в освітній галузі цифрових технологій колективної комунікації; - формування у студентів позитивного ставлення до використання цифрових технологій у професійній діяльності; - ознайомлення студентів із засобами створення та редагування цифрового контенту у різних форматах, самовираження цифровими засобами; створення спільного цифрового середовища; а також отримання навичок та уявлень, необхідних для використання цифрових технологій та колективної комунікації у мережі Інтернет; - ознайомлення студентів із засобами створення та використання систем електронного тестування та аналітики в освітньому процесі; - ознайомлення з основами педагогічного дизайну та можливостями доповненої та віртуальної реальностей, гейміфікації в освіті. Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню для здобувачів ступеня вищої освіти: доктор філософії / Doctor Philosophy (Ph.D) таких компетентностей: 1. загальні компетентності: ЗК 4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в освітній та дослідницько-інноваційній діяльності (інформаційна компетентність); 2. фахові компетентності: ФК 2. Здатність застосовувати сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення в освітній та науковій діяльності галузі професійної освіти за спеціалізаціями (технологічна компетентність).