Підвищення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах сучасності: звіт про науково-дослідну роботу кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій

Анотація
Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти у ЗВО. Предмет дослідження: теоретичні та методичні аспекти підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти. Мета роботи: теоретично обґрунтувати, проаналізувати, узагальнити та практично перевірити процес підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в практиці педагогічних закладів вищої освіти шляхом запровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: проаналізовано й узагальнено матеріали щодо теоретико методичних аспектів підготовки фахівців педагогів системи професійної та технологічної освіти в сучасних умовах; психолого педагогічних умов підготовки мобільних, конкурентоспроможних кваліфікованих робітників в закладах професійної (професійно технічної) освіти, здатних до творчої професійної діяльності; підготовки майбутніх докторів філософії з професійної освіти; реалізації технології проєктного навчання, організації міжпредметних проєктів та дизайн проєктів як засобів формування креативного мислення здобувачів освіти; визначено організаційно методичні аспекти впровадження цифрових технологій в освітній процес підготовки фахівців професійної та технологічної галузей. Методи дослідження: теоретичні: аналіз науково-методичної літератури для визначення стану процесу підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в педагогіко-психологічній, методичній літературі; узагальнення, систематизація теоретичних положень для обґрунтування теоретичних та методичних засад щодо професійної підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти; емпіричні: спостереження, порівняння, вимірювання, індукція та дедукція, моделювання, експеримент та ін. Наукова новизна: вперше: теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено дієвість альтернативних моделей підвищення якості підготовки фахівців педагогів системи професійної та технологічної освіти в сучасних умовах, що передбачає запровадження оновленого змісту, форм організації освітнього процесу, методів і засобів навчання та реалізується завдяки створенню відповідних організаційно педагогічних умов. уточнено категоріально--понятійний апарат дослідження проблеми підвищення якості підготовки фахівців--педагогів системи професійної та технологічної освіти в сучасних умовах. удосконалено зміст підготовки фахівців--педагогів системи професійної та технологічної освіти завдяки впровадженню дисциплін вільного вибору. подальшого розвитку набули наукові ідеї щодо підготовки фахівців--педагогів системи професійної та технологічної освіти на основі концептуальних і специфічних підходів. Результати роботи: 1. Узагальнені і опубліковані у вигляді:  статті у журналах, що індексуються у Scopus, WOS – 26;  монографії (розділи в монографіях) – 18;  навчальні та навчально-методичні посібники – 17;  наукові статті – 39;  тези наукових повідомлень – 84;  публікацій здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та здобувачів першого рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) – 55. 2. Окремі в такій монографії:  Onyshchenko S. Mechanotronics in Mechanical Engineering: monograph. Žďár nad Sázavou: Publishing House «The company «DEL c.z.»», 2023. 69 р. (2,9 друк.арк.). Отримані результати апробовувалися та впроваджувалися в практику роботи закладів вищої освіти завдяки лекційним курсам, практичним та індивідуальним заняттям, методичним рекомендаціям та навчальним, методичним посібникам, програмам практикумів, тренінгів, на семінарах, міжнародних та всеукраїнстких науково-практичних конференціях, засіданнях кафедри. Апробація результатів дослідження здійснювалась у процесі їх обговорення на міжнародних та всеукраїнстких науково-практичних конференціях, методичних та методологічних семінарах, публікацій наукових статей та тез. Застосування результатів роботи, її практичний результат: результати науково-дослідної роботи використовуються в Бердянському державному педагогічному університеті при викладанні дисциплін циклу професійної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) та 015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка), а також можуть бути використані у закладах вищої освіти України. Форма кінцевої розробки: колективна монографія «Науково-методичні засади підвищення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах сучасності» («Scientific and Methodological Principles of Improving the Quality of Training of Professional and Technological Education Specialists in Modern Conditions»).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Перегудова В. І. Підвищення якості підготовки фахівців-педагогів системи професійної та технологічної освіти в умовах сучасності: звіт про науково-дослідну роботу кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій / В. І. Перегудова, В. І. Жигірь, О. А. Кривильова, Л. А. Даннік та ін. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – 310 с.