Проект модульної навчальної програми курсу "Теоретична фізика" для студентів напряму підготовки "Фізика*" педагогічних університетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НПУ ім. М.П. Драгоманова
Анотація
У статті висвітлено теоретико-методичні підходи до конструювання змісту й структури навчальної програми курсу “Теоретична фізика” для студентів педагогічних університетів. З урахуванням професійної спрямованості підготовки майбутніх фахівців визначено предмет, мету, основні завдання, міждисциплінарні зв’язки, системоутворюючі елементи навчальної дисципліни. Особливу увагу звернено проектуванню інваріантного ядра та змістових ліній, навколо яких об’єднується програмний матеріал; забезпеченню цілісності, варіативності, єдності змістовної та процесуальної складових змісту, взаємозв’язку й наступності з курсом загальної фізики; реалізації розвивального й виховного потенціалів навчальної дисципліни
Опис
The article deals with the theoretical and methodological approaches to designing the content and structure of the “Theoretical Physics” course curriculum for students of pedagogical universities. Given the focus of professional training of future specialists determined the subject, purpose, key tasks, interdisciplinary connections system-elements of the course. Particular attention is paid to the design of the invariant core and the content of the program material; ensure integrity, variability, unity content and procedural components of content, relationship and continuity with the course of general physics; implementation of developmental and educational potential of the course
Ключові слова
навчальна програма, теоретична фізика, напрям підготовки “Фізика*”, предметна компетентність, фундаментальність, curriculum, theoretical physics, direction of “Physics*”, subject expertise, fundamental
Бібліографічний опис
Школа О. В. Проект модульної навчальної програми курсу "Теоретична фізика" для студентів напряму підготовки "Фізика*" педагогічних університетів / О. В. Школа // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - № 13. - С. 42-51.
Зібрання