Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст

Анотація
Монографія є результатом роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету над комплексною темою "Системний підхід до професійного й особистісного становлення майбутнього соціального педагога в умовах вищого навчального закладу". У монографії висвітлнено особливості професійної підготовки соціального педагога з огляду на сучасні освітні парадигми та соціокультурні умови, розлянуто актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності та шляхи їх розв’язання. Матеріали монографії можуть стати в нагоді викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, магістрантам, студентам та практичним працівникам соціально-педагогічної сфери.
Опис
The monograph is the result of the work of teachers of the Department of Social Pedagogy Berdyansk State Pedagogical University on a complex topic "Systematic approach to the professional and personal formation of the future social teacher in a higher educational institution. " The monograph highlights the features of professional training of social teacher in view of modern educational paradigms and socio-cultural conditions, stretched actual problems of social and pedagogical activity and ways to solve them. Materials of the monograph can be useful for teachers of higher pedagogical educational institutions, undergraduates, students and practical workers social and pedagogical sphere.
Ключові слова
підготовка соціального педагога, різновекторна професійна діяльність, професійний імідж соціального педагога, полікультурна освіта, соціально-активна позиція, preparation of a social teacher, multi-vector professional activity, professional image of a social teacher, multicultural education, social-active position
Бібліографічний опис
Професійна підготовка соціального педагога: теоретико-практичний контекст : колективна монографія / О. Величко, О. Гуренко, Н. Захарова, М. Іванова, В. Котляр, М. Мішечкіна, К. Петровська, І. Сизоненко, А. Тургенєва ; за заг. ред. : к. пед. наук, доц. О. Гуренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 332 с.
Зібрання