Роль студентського самоврядування у формуванні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню ролі студентського самоврядування у процесі формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти. Виходячи з існуючих реалій сьогодення, акцентовано увагу на значенні інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життєдіяльності людини, зокрема і в освіті. Наведено дані, які підтверджують зацікавленість осіб молодого віку у навчанні цифровим навичкам. Висловлена думка про необхідність формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти, які надають корекційно-розвиткові послуги дітям з освітніми труднощами. З посиланням на чинне законодавство України, відзначено, що не аби яке значення у формуванні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти може відігравати студентське самоврядування. В процесі дослідження проаналізовані існуючі погляди вітчизняних та зарубіжних науковців на трактування цифрової компетентності; наведені її визначення. Зазначено, що цифрова компетентність майбутніх вчителів спеціальної освіти передбачає не лише ефективне освоєння інформаційних технологій, але і вміння передавати та навчати цим навичкам інших учасників освітнього процесу. Враховуючи специфіку професійної діяльності вчителів спеціальної освіти, зроблено спробу представити її компоненти. Вказано на необхідність пошуку закладами вищої освіти нових підходів до оптимізації навчального процесу відповідно до сучасних вимог. Визнано, що важливим для забезпечення успішного формування цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти є створення в закладах вищої освіти певних умов, які у своїй сукупності сприятимуть отриманню необхідного результату. Констатовано, що не менш важливим в цьому контексті бачиться залучення, під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників профільної кафедри, студентського самоврядування до цих процесів. Свого детального опису отримали форми участі студентського самоврядування у формуванні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти.
Опис
The article is devoted to the research of the role of student self-government in the process of formation of future teachers’ digital competence of special education. Based on the existing realities of today, attention is focused on the importance of information and communication technologies in all spheres of human life, including education. The data confirming the interest of young people in learning digital skills are given. The opinion was expressed on the need to form digital competence of future teachers of special education which is providing correctional and developing services to children with educational difficulties. With reference to the current legislation of Ukraine, it was noted that student self-government can play an important role in the formation of digital competence of future teachers of special education. In the course of the research the existing views of domestic and foreign scientists on the interpretation of digital competence are analyzed; its definitions are given. It is noted that the digital competence of future teachers of special education involves not only the effective development of information technology, but also the ability to transfer and teach the skills of other participants in the educational process. Taking into considerationthe specifics of the professional activities of teachers of special education an attempt presentstion its components is made. The need to search for higher education new approaches to the optimization of the educational process in accordance with modern requirements was pointed out. It is recognized that in order to ensure the successful development of digital competence of future teachers of special education, it is necessary to create certain conditions in higher education institutions, which, in their totality, will contribute to obtaining the necessary results. It was noted that it is no less important in this context to involve under the guidance of experienced teachers of the specialized department of student self-government in these processes. The forms of participation of student self-government in the formation of digital competence of future teachers of special education received their detailed description.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Роль студентського самоврядування у формуванні цифрової компетентності майбутніх вчителів спеціальної освіти / Г. М. Мицик, М. В. Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2022. – Вип. 1. – С. 274–284. DOI: 10.31494/2412-9208-2022-1-1-274-284