Навчальна програма узагальнення знань студентів з теоретичної фізики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ПП “ТД” Едельвейс і К“
Анотація
Експериментальна навчальна програма підготовлена як елемент авторської методичної системи навчання курсу теоретичної фізики в педагогічному університеті, орієнтованої на підвищення рівня фундаментальної підготовки і фахової компетентності майбутніх учителів фізики. Відповідно до структури і змісту навчальної дисципліни на основі структурування елементів знань визначено і конкретизовано зміст науковотеоретичної і практично-діяльнісної складових фахової компетентності студентів для кожного змістового модулю. Представлені в такому вигляді узагальнення дозволяють відмежувати основний навчальний матеріал, що має фундаментальне, найбільш важливе професійно-педагогічне значення, від допоміжного та представити його як певну систему, чим забезпечується цілісність і дієвість знань студентів на довготривалу перспективу, формування вмінь швидко оволодівати новою інформацією. Побудова програми за модульною схемою спрямована на максимальну індивідуалізацію процесу навчання, продуктивну пошукову діяльність студентів як під час аудиторних занять, так і в процесі самоосвіти й самоконтролю. Навчальна програма адресована здобувачам закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика), викладачам курсу теоретичної фізики та всім, хто цікавиться питаннями викладання теоретичної фізики
Опис
The experimental curriculum was prepared as an element of the author's methodical system of teaching the course of theoretical physics at the pedagogical university,aimed at increasing the level of fundamental training and professional competence of future physics teachers. In accordance with the structure and content of the educational discipline, based on the structuring of the elements of knowledge, the content of the scientific-theoretical and practical-activity components of the professional competence of students is determined and specified of each content module. The generalizations presented in this form make it possible to distinguish the main educational material, which has a fundamental, most important professional and pedagogical value, from the auxiliary and present it as a certain system, which ensures the integrity and effectiveness of students' knowledge in the long term, the formation of the ability to quickly master new information. The construction of the program according to the modular scheme is aimed at maximum individualization of the learning process, productive searching activity of students both during classroom classes and in the process of self-education and self-control. The educational program is addressed to applicants of higher education institutions who are studying in the specialty 014 Secondary Education (Physics), teachers of the course of theoretical physics and everyone who is interested in the issues of teaching theoretical physics
Ключові слова
теоретична фізика, навчальна програма, узагальнення знань студентів, елементи знань, theoretical physics, curriculum, generalization of students' knowledge, elements of knowledge
Бібліографічний опис
Школа О. В. Навчальна програма узагальнення знань студентів з теоретичної фізики : навчальний посібник / О. В. Школа. - Вінниця : ПП “ТД” Едельвейс і К“, 2022. - 94 с.