Основні засади організації професійного розвитку соціальних працівників у провінції Канади Альберта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво ТОВ «Талком»
Анотація
The article reveals the basic principles of the organization social workers’ professional de-velopment in the province of Alberta Canada. The social workers’ continuing professional development in Alberta Canada, has been found to be an important element of the professional practice quality in this field, which ensures the inextricable link between modern science and professional activity and is realized through participation in the continuing competence program. It is established that the necessity and obligatory of social workers’ professional development in the province of Alberta is determined by the Health Professions Act, Social Workers Profession Regulation, as well as the Code of Ethics and Standards of Practice. It is de-termined that the responsibility for professional development is assigned to the Alberta College of Social Workers, within the powers of which the regulatory, organizational-practical, controlling, and advocacy functions are exercised. The components of the continuous competence program such as self-assessment, learning plan, professional development credits form, portfolio are characterized. It has been proven that a systematic approach to the social workers’ continuing professional development in Alberta enables the reali-zation of every Canadian citizen's right to quality social services, ethical and professional standards, and the promotion of innovative and effective professional strategies and methods to meet both new and existing cus-tomer needs, achieving a high level of social justice and social development and updating the study, analysis and generalization of the Alberta experience in order to implement constructive ideas in Ukrainian practice.
Опис
У статті розкрито основні засади організації професійного розвитку соціальних працівників у провінції Канади Альберта. З’ясовано, що безперервний професійний розвиток соціальних працівників в провінції Канади Альберта – це важливий елемент функціонування якісної професійної практики у цій галузі, який забезпечує нерозривний зв'язок сучасної науки і професійної діяльності і реалізується шляхом участі у програмі безперервної компетентності. Встановлено, що необхідність і обов’язковість професійного розвитку соціальних працівників у провінції Альберта ви-значено Законом про медичні професії, Положенням про професії соціальних працівників, а також Кодексом етики та Стандартами практики соціальної роботи. Визначено, що відповідальність за професійний розвиток покладено на Альбертійський коледж соціальних працівників у межах повноважень якого реалізуються регуляторна, організаційно-практична, контролююча, адвокаційна функції. Схарактеризовано компоненти (самооцінка, навчальний план, форма кредитів професійного розвитку, портфоліо) програми безперервної компетентності. Доведено, що системний підхід до організації безперервного професійного розвитку соціальних працівників у провінції Альберта забезпечує можливість реалізації права кожного громадянина Канади на якісне соціальне обслуговування, дотримання етичних і професійних стандартів, заохочення інноваційних й ефективних стратегій і методів професійної діяльності для задоволення як нових, так і існуючих потреб клієнтів, досягнення високого рівня соціальної справедливості і соціального розвитку та актуалізує вивчення, аналіз та узагальнення альбертійського досвіду задля впровадження конструктивних ідей в українську практику.
Ключові слова
Професійний розвиток, соціальний працівник, соціальна робота, програма безперервної компетентності, Канада, провінція Альберта, Professional development, social worker, social work, continuing competence program, Canada, Alberta
Бібліографічний опис
Попова А. Основні засади організації професійного розвитку соціальних працівників у провінції Канади Альберта/ А. Попова // Журнал кафедри ЮНЕСКО «Професійна освіта протягом усього життя в ХХІ столітті». № 3: Науковий журнал [Гол. ред. Г. Соцька]. – К.: Видавництво ТОВ «Талком», 2021. 74 с. – C. 66 – 73.
Зібрання