Навчально-методичний комплекс з теоретичної фізики : теоретичні та практичні аспекти створення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті висвітлено теоретико-методичні підходи до створення навчально-методичного комплексу з курсу теоретичної фізики (на прикладі навчальної дисципліни “Термодинаміка і статистична фізика”) в умовах кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу для студентів фізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Підготовку окремих елементів останнього здійснено на основі системного аналізу галузевого стандарту вищої освіти, чинних навчальних планів і програм курсу теоретичної фізики, логічних схем його побудови у провідних вітчизняних вишах та загалом спрямовано на розв’язання головного завдання: засвоєння майбутнім учителем фізики фундаментальних наукових знань повинно сприяти розвитку особистості, має носити діяльнісний характер та бути органічно включено в процес формування його професійної компетентності
Опис
The article shows the theoretical and methodical approaches to creation of educational and methodical complex of the theoretical physics course (on the example of the discipline “Statistical Physics and Thermodynamics”) in conditions of credit-modular system of organization of educational process for students of physical specialties in pedagogical universities. Preparation of individual elements of this complex was made on the basis of the system analysis of higher education standard, existing curricula and curriculum of theoretical physics, the logic of its construction at leading universities and aims to solve the main task: future teacher of physics should learn fundamental scientific knowledge which helps to develop his/her personality, this process should be active and to be organically included in the formation of his/her professional competence
Ключові слова
Бібліографічний опис
Школа О. В. Навчально-методичний комплекс з теоретичної фізики : теоретичні та практичні аспекти створення / О. В. Школа // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - № 16. - С. 58-67.
Зібрання