Професійна підготовка соціального педагога в контексті засад компетентнісно-зорієнтованої парадигми

Анотація
Монографія є результатом роботи викладачів кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного педагогічного університету на комплексною метою «Професійна підготовка соціального педагога в контексті засад компетентнісно-зорієнтованої парадигми». У монографії висвітлено особливості професійної підготовки соціальних педагогів з огляду на засади компетентнісно-зорієнтованої парадигми, розглянуто актуальні питання полікультурної освіти, створення інклюзивного середовища в закладах освіти та проблеми підготовки фахівців соціальної сфери до роботи з різними соціальними групами. Матеріали монографії можуть стати в нагоді викладачам закладів вищої педагогічної освіти, здобувачам та практичним працівникам соціально-педагогічної сфери.
Опис
The monograph is the result of the work of the teachers of the Department of Social Work and Inclusive Education of Berdyansk State Pedagogical University on the complex goal "Professional training of a social teacher in the context of the principles of a competence-oriented paradigm." The monograph highlights the peculiarities of professional training of social educators in view of the principles of a competence-oriented paradigm, considers topical issues of multicultural education, the creation of an inclusive environment in educational institutions and the problems of training social specialists to work with various social groups. Materials of the monograph can be useful for teachers of institutions of higher pedagogical education, applicants and practical workers in the social and pedagogical sphere.
Ключові слова
професійна підготовка, фахівець соціальної сфери, полікультурна освіта, інклюзивна освіта, активна життєва позиція молоді, пропедевтична робота, міграція, professional training, social specialist, multicultural education, inclusive education, active life position of youth, propaedeutic work, migration
Бібліографічний опис
Професійна підготовка соціального педагога в контексті засад компетентнісно-зорієнтованої парадигми : колективна монографія / О. Гуренко, Н. Захарова, О. Ілішова, В. Котляр, Н. Михайленко, К. Петровська, А. Попова, С. Улюкаєв / за заг. ред. к. пед. н., доц. К. Петровської. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 248 с.
Зібрання