Методичні рекомендації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 16
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземних мов
  (БДПУ, 2021) Глазкова Ірина
  У методичних рекомендаціях даються відповіді на загальні питання щодо написання курсової роботи, характеризуються структурні елементи, правила цитування та посилання на використану літературу, особливості офрмлення основної частини курсової роботи та додатків до неї, окреслюються технічні вимоги до такого типу текстів, описується процедура захисту курсової роботи та критерії оцінювання. Видання адресоване здобувачам вищої освіти, які пишуть курсову роботу з сучасних технологій викладання іноземних мов, науковим керівникам
 • Документ
  Наскрізна програма практики ОПП „Логопедія. Спеціальна психологіяˮ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта
  (БДПУ, 2023) Лопатіна Ганна Олександрівна
  У наскрізній програмі практики ОПП „Логопедія. Спеціальна психологіяˮ схарактеризовані структура та зміст педагогічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта, висвітлена послідовність виконання завдань, визначені особливості кожного виду практики, представлені зразки оформлення необхідних матеріалів педагогічної практики. Стане у нагоді для керівників практик, викладачів, які здійснюють методичне керівництво практиками, здобувачів вищої освіти, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, які приймають практикантів на базах практик.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта
  (БДПУ, 2023) Лопатіна Ганна Олександрівна; Цибуляк Наталя Юріївна
  Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта складені на основі «Положення про організацію освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті», «Положення про академічну доброчесність у Бердянському державному педагогічному університеті»
 • Документ
  Силабус навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» на 2023–2024 навчальний рік
  (БДПУ, 2023) Юносова Валентина Олександрівна
  У силабусі визначено мету і завдання викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови». Мета - ознайомлення студентів освітнього ступеня «магістр» із новітніми напрацюваннями української мовознавчої науки в галузі морфології та синтаксису з позицій функційно-категорійної граматики, сприяння формуванню в них науково-лінгвістичного мислення. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» є: – поглибити і закріпити знання основних теоретичних положень, актуальних питань мовознавства, морфології та синтаксису; – ознайомити студентів із новітніми розробками в галузі морфології та синтаксису української мови; – виробити навички сучасних підходів до аналізу мовних явищ; – сприяти формуванню в майбутніх філологів системи знань та вмінь, необхідних для проведення мовознавчих досліджень.
 • Документ
  Консультативна діяльність фахівців ІРЦ
  (БДПУ, 2023) Лопатіна Ганна Олександрівна
  Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка здобувачів вищої освіти до професійної діяльності в сфері спеціальної та інклюзивної освіти, надання ресурсної підтримки та консультування різних груп бенефеціарів. Предметом цієї дисципліни є основи консультативної психології, особливості роботи в сфері інклюзивної та спеціальної освіти, методи і прийоми ресурсної підтримки, інтерактивні форми консультування, а також професійні стандарти та етичні принципи.